REGULAMIN PRZESTRZENI „SCENA LETNIA”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady wstępu i korzystania z przestrzeni wypoczynkowo-widowiskowej działającej pod nazwą „Scena Letnia” zlokalizowanej na dachu Centrum Handlowego „Nowa Stacja” w Pruszkowie, będącej jego integralną częścią, która została wydzielona ze strefy parkingu zwanej dalej „Sceną Letnią”.
2. Właścicielem Centrum Handlowego „Nowa Stacja” oraz stanowiącej jego część Sceny Letniej, jest spółka Project Pruszków sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000509465, NIP 5213671732, REGON 147243148 zwana dalej „Właścicielem”.
3. Regulamin obowiązuje każdą osobę korzystającą ze Sceny Letniej, zwaną dalej „Gościem”. Gość zobowiązany jest przed wejściem na teren Sceny Letniej zapoznać się z Regulaminem i stosować się do postanowień w nim zawartych.
4. Przyjmuje się, że z chwilą wejścia na teren Sceny Letniej Gość akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać.

§ 2 Zasady wstępu na teren Sceny Letniej
1. Scena Letnia dostępna jest dla gości Centrum Handlowego „Nowa Stacja” w Pruszkowie okresie od 24 lipca 2019 r. do 30 września 2019 w godzinach funkcjonowania Centrum, z wyłączeniem okresów, w których warunki pogodowe będą niekorzystne.
2. W przypadku korzystnych warunków pogodowych właściciel zastrzega sobie możliwość przedłużenia funkcjonowania Sceny Letniej.
3. Właściciel wydzieli obszar Sceny Letniej od pozostałej części Centrum Handlowego „Nowa Stacja”. Na obszarze Sceny Letniej będzie znajdowała się trawa oraz drzewka.
4. Wstęp na teren Sceny Letniej jest bezpłatny.
5. Osoby w wieku do lat 13 mogą przebywać na terenie Sceny Letniej tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna – przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej na piśmie przez takiego przedstawiciela.
6. Osoby przebywające na terenie Sceny Letniej mają obowiązek stosować się do poleceń osób działających w imieniu Właściciela, których zadaniem jest ochrona porządku, zwanych dalej „Pracownikami Ochrony” oraz innych przedstawicieli Właściciela.
7. Pracownicy Ochrony mają prawo odmówić wstępu na Scenę Letnią osobom:
1) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
2) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
3) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne materiały stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie Sceny Letniej;
4) posiadającym środki odurzające, substancje psychotropowe lub napoje alkoholowe;
5) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację;
6) zachowującym się w sposób naruszający dobre obyczaje;
7) które nie posiadają dokumentów uprawniających do udziału w wydarzeniu (bilety, zaproszenia) – w przypadku, gdy są one wymagane.
8. Na terenie Sceny Letniej może przebywać maksymalnie 200 osób.
9. Pracownicy Ochrony odmówią wstępu na Scenę Letnią w przypadku, jeśli liczba osób na Scenie Letniej, mogłaby przekroczyć maksymalnie dozwoloną liczbę osób mogących tam przebywać wskazaną w § 2 ust. 7 Regulaminu.
10. Na teren Sceny Letniej zakazany jest wstęp ze zwierzętami.

§ 3 Zasady przebywania na terenie Sceny Letniej
1. Goście znajdujący się na terenie Sceny Letniej zobowiązani są stosować się do poleceń Pracowników Ochrony oraz innych przedstawicieli Właściciela. Odmowa zastosowania się do powyższych poleceń może wynikać wyłącznie z ich niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Goście mają obowiązek korzystania z terenu Sceny Letniej oraz znajdujących się tam elementów wyposażenia, urządzeń i elementów dekoracyjnych z dbałością o ich stan. Goście ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Sceny Letniej na zasadach ogólnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
3. Na terenie Sceny Letniej zabrania się:
1) palenia tytoniu;
2) spożywania alkoholu oraz środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
3) spożywania przyniesionej ze sobą żywności i napojów w szklanych opakowaniach;
4) śmiecenia i zanieczyszczania terenu Sceny Letniej;
5) wprowadzania psów i innych zwierząt domowych;
6) biegania, jazdy na rowerze i innych urządzeniach (hulajnogi, rolki etc.), organizowania i uczestnictwa w grach ruchowych i grach piłką i innych podobnych działań;
7) wnoszenia na teren Sceny Letniej alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
8) wnoszenia na teren Sceny Letniej broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych lub innych materiałów stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie Sceny Letniej;
9) używania wyposażenia, urządzeń i elementów dekoracyjnych Sceny Letniej niezgodnie z przeznaczeniem np. wchodzenia na scenę, wchodzenia na elementy konstrukcyjne sceny.
10) wychodzenia poza teren Sceny Letniej z przedmiotami stanowiącymi wyposażenie, urządzenia i elementy dekoracyjne Sceny Letniej.
4. Na terenie Sceny Letniej zabrania się organizowania akcji promocyjnych i reklamowych, zbiórek pieniężnych, wydarzeń artystycznych, happeningów i innych podobnych wydarzeń bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela.
5. Właściciel zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub całkowitego zamknięcia dostępu do Sceny Letniej, w tym do przerwania wydarzeń odbywających się na Scenie Letniej w uzasadnionych okolicznościami przypadkach, w szczególności uzasadnionych koniecznością zapewnienia porządku i bezpieczeństwa lub w razie niekorzystnych warunków pogodowych.
6. Goście mają obowiązek niezwłocznego informowania Pracowników Ochrony o każdej zaistniałej sytuacji stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa innych Gości oraz dla mienia Właściciela.

§ 4 Postanowienia końcowe
1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.nowastacjapruszkow.pl
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2019 r.