Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz przetwarzania danych osobowych przez PROJECT PRUSZKOW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa, KRS: 0000509465, NIP: 5213671732, REGON: 147243148 (administracja@nowastacjapruszkow.pl, tel. +48 22 379 59 00) („Administrator”, „my”) przy użyciu adresu elektronicznego www.nowastacjapruszkow.pl („Serwis”).

1. DEFINICJE
Administrator – PROJECT PRUSZKOW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39B , 02-672 Warszawa, KRS: 0000509465, NIP: 5213671732, REGON: 147243148, który jest usługodawcą Serwisu oraz administratorem danych osobowych Użytkownika.
Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu.
Cookies Administratora – oznacza Cookies wprowadzane przez Administratora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się, związane ze świadczeniem usług Serwisu.
Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies wprowadzane do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, przez usługodawców usług świadczonych Administratorowi drogą elektroniczną, którymi Administrator posługuje się przy świadczeniu usług Serwisu.
Newsletter – oznacza usługę internetowego biuletynu zawierającego informacje handlowe zamówione przez Użytkownika wysyłane cyklicznie do niego na wskazaną przez Użytkownika skrzynkę poczty elektronicznej.
Serwis – oznacza świadczoną przez Administratora drogą elektroniczną, pod adresem elektronicznym www.nowastacjapruszkow.pl, usługę strony internetowej.
Urządzenie – oznacza system teleinformatyczny, którym Użytkownik posługuje się do korzystania z Serwisu.
Użytkownik, Ty – oznacza usługobiorcę Serwisu.
RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. NEWSLETTER

Na swoje wyraźne zamówienie Użytkownik otrzymuje Newsletter. Zamówienie przez Użytkownika Newslettera wiąże się z koniecznością podania danych osobowych w postaci imienia i adresu email, które są zbierane i przetwarzane przez Administratora w celach związanych z przesyłaniem Newslettera, w tym w celach marketingowych. Zamówienie Newslettera jest składane przez Użytkownika przy użyciu Serwisu.

3. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

3.1. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis do jego sposobu korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
3.2. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Cookies do Urządzenia. W przypadku takim korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają Cookies.
3.3. W celu przetwarzania danych Administrator wykorzystuje m.in. następujące Cookies: Logi serwera, cookies serwisowe, cookies podmiotów trzecich, w tym marketingowe (Google Analytics, Google Display Network, Facebook Pixel) oraz tzw. wtyczki społecznościowe (Facebook, Instagram, Youtube).

4. CELE, W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES

4.1. Administrator wykorzystuje Cookies w celu poprawnej konfiguracji Serwisu, a w szczególności do:
a) dostosowania zawartości Serwisu do sposobu korzystania z niego przez Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu,
b) rozpoznania Urządzenia oraz jego lokalizacji i wyświetlenia odpowiedniej treści i/lub funkcji Serwisu, dostosowanej do ustawień Urządzenia i/lub sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika,
c) zapamiętania ustawień Serwisu i Urządzenia wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,
d) zapamiętania historii treści przeglądanych przez Użytkownika w Serwisie w celu rekomendacji na tej podstawie podobnych treści.
4.2. Administrator wykorzystuje Cookies również w celach analitycznych i statystycznych poprzez prowadzenie analiz aktywności i preferencji Użytkowników, w celu poprawy stosowanych funkcji i świadczonych usług w Serwisie.
4.3. Administrator wykorzystuje Cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem usługi Google Analytics świadczonej Administratorowi drogą elektroniczną przez Google Ireland Limited zarejestrowanej w Irlandii (Registered Number: 368047).
4.4. Administrator wykorzystuje Cookies w celach marketingowych Administratora oraz innych powiązanych z nim gospodarczo podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy tzw. behawioralnej.

5. MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

5.1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać w Urządzeniu za pomocą ustawień oprogramowania lub za pomocą konfiguracji Serwisu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania Urządzenia (w tym przeglądarki internetowej).
5.2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Cookies z Urządzenia, korzystając z dostępnych funkcji w oprogramowaniu Urządzenia.
5.3. Ograniczenie stosowania Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W OBRĘBIE I POZA EOG

6.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika. Tymi danymi osobowymi mogą być: dane przekazane Administratorowi przez Użytkownika w związku z korzystaniem z usług Serwisu, jak: imię, nazwisko, pseudonim, e-mail, data urodzenia, wizerunek twarzy, adres zamieszkania, nazwa miejsca pracy, nazwa ukończonych szkół i inne. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest każdorazowa zgoda Użytkownika.
6.2. Administrator przetwarza następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu (dane eksploatacyjne): oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych osobowych, o których mowa w pkt 6.1; oznaczenia identyfikujące Urządzenie lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik; informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu; informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Serwisu.
6.3. Jako Administrator możemy korzystać z usług podmiotów przetwarzających, w rozumieniu RODO, powierzając im dokonywanie przetwarzania Twoich danych osobowych w naszym imieniu na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego. Administrator sprawdza ogólne środki techniczne i organizacyjne każdego podmiotu przetwarzającego. Te podmioty przetwarzające są uprawnione do przetwarzania danych osobowych Użytkownika tylko w imieniu i na udokumentowane polecenie Administratora.
6.4. Administrator, świadcząc usługi Serwisu, w tym Newslettera, korzysta również z usługodawców świadczących mu usługi drogą elektroniczną będących osobami trzecimi (w tym Facebook Ireland Ltd., Google Ireland Ltd., Freshmail Sp. z o.o.). Tacy usługodawcy są podmiotami przetwarzającymi dane osobowe Użytkownika w imieniu Administratora lub współadministratorami, którzy przetwarzają dane osobowe Użytkownika zgodnie z własnymi regulaminami.
6.5. Niektóre z podmiotów przetwarzających, w rozumieniu RODO, mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i tym samym będą przetwarzać Twoje dane osobowe w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, w rozumieniu RODO. W przypadku przekazania danych osobowych poza EOG Administrator spełni warunki określone w RODO, w szczególności zapewni odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia za pomocą: wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych, zatwierdzonego kodeksu postępowania, zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji lub innych klauzul umownych, o których mowa w RODO, lub gdy Komisja Europejska stwierdzi, że to państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony. Komisja Europejska publikuje wykaz państw trzecich, terytoriów i określonych sektorów w państwie trzecim oraz organizacji międzynarodowych, co do których przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony lub jego brak – pod adresem elektronicznym „https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_pl”. W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika poza EOG istnieje możliwość, odpowiednio, uzyskania kopii tych danych lub informacji o miejscu ich udostępnienia. W szczególności przekazanie danych osobowych Użytkownika poza EOG może nastąpić na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE–USA (notyfikowanej jako dokument nr C(2016) 4176) (Dz. Urz. UE L 207 z 01.08.2016, str. 1) (dalej: „Tarcza Prywatności UE–USA”). Wykaz podmiotów w Stanach Zjednoczonych Ameryki zapewniających odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w ramach Tarczy Prywatności UE–USA jest prowadzony i udostępniany publicznie przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych Ameryki w sieci Internet pod adresem elektronicznym „https://www.privacyshield.gov/list”.

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane na podstawie otrzymanej od niego zgody przez okres jego korzystania z usługi Newsletter, aż do czasu cofnięcia zgody. Inne dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora przez czas świadczenia usługi Serwisu lub okres niezbędny do wykonania innych zobowiązań Administratora i/lub Użytkownika oraz wykonywania umów zawartych przy użyciu odrębnych regulaminów usług. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

8. ŻĄDANIA UŻYTKOWNIKA

8.1. Użytkownik ma prawo żądać dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, to ma on także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem
8.2. Administrator stosuje odpowiednie środki, aby zapewnić Użytkownikowi możliwość utrzymywania prawidłowości i aktualności jego danych osobowych. Użytkownik może w każdym momencie zwrócić się do Administratora celem uzyskania potwierdzenia, czy ten w dalszym ciągu przetwarza jego dane osobowe.
8.3. W przypadku, gdy Użytkownik żąda ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, np. w przypadku, gdy kwestionuje prawidłowość, legalność lub konieczność przetwarzania jego danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych zostanie ograniczone do niezbędnego minimum (przechowywanie) oraz, jeżeli zajdzie taka konieczność, będą przetwarzane tylko w celach ustalenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub, w przypadkach gdy jest to wymagane, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z innych przyczyn wynikających z obowiązującego prawa.
8.4. Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu, w sytuacji gdy Administrator wykorzystuje dane:
(i) na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu Użytkownik nie musi uzasadniać;
(ii) na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Użytkownika.
8.5. Żądania i sprzeciwy dotyczące danych osobowych można składać wobec Administratora pod danymi kontaktowymi: PROJECT PRUSZKOW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa, e-mail: administracja@nowastacjapruszkow.pl, tel. +48 22 379 59 00.
8.6. Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do złożenia skargi na działania Administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych do odpowiedniego organu nadzorczego, w tym w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, SKUTKI ODMOWY PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika, w tym w odpowiednim zakresie wyrażonej poprzez sam fakt korzystania z Serwisu, lub odrębnego regulaminu (umowy) usługi świadczonej w Serwisie lub regulaminu konkursu..
9.2. Dane osobowe są przetwarzane w związku ze świadczeniem Użytkownikowi usług Serwisu, w tym przesyłania mu informacji handlowych (Newslettera), a także w celach marketingowych Administratora i podmiotów powiązanych z nim gospodarczo.
9.3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale w takim zakresie, w jakim wymaga tego odrębny regulamin usługi świadczonej przez Administratora przy użyciu Serwisu – niezbędne w celu korzystania z tej usługi Serwisu. Również uczestnictwo w konkursach może wymagać podania konkretnych danych osobowych, co określają regulaminy. W zakresie określonym przez te odrębne regulaminy niepodanie danych osobowych uniemożliwia korzystanie z usługi lub uczestnictwo w konkursie. Odmowa podania imienia i e-maila wiąże się z niemożnością korzystania z usługi Newslettera.

10. AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności może podlegać okresowym zmianom. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki prywatności będą obowiązywać po opublikowaniu zmienionej Polityki prywatności w Serwisie. W przypadku wprowadzenia zmian, które wymagają zgody Użytkownika na podstawie obowiązującego prawa, Administrator poinformuje o tym Użytkownika i w razie potrzeby zwróci się do Użytkownika o udzielenie zgody. Zmiany niniejszej polityki prywatności pozostają bez wpływu na cel, zakres i okres przetwarzania danych osobowych zebranych od Użytkownika do czasu tej zmiany, chyba że zostaną spełnione przewidziane prawem warunki możliwości wprowadzenia takich zmian