Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego

W związku z przepisami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), niniejszym informujemy w jaki sposób przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego na terenie Centrum Handlowego „Nowa Stacja” w Pruszkowie („Centrum Handlowe”).

Kto jest administratorem Pani / Pana danych osobowych?
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest spółka Project Pruszkow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39B , 02-672 Warszawa,  KRS: 0000509465, NIP: 5213671732, REGON: 147243148 („Administrator”). 

Na jakim obszarze stosowany jest monitoring wizyjny?
Monitoring wizyjny obejmuje obszar wewnątrz Centrum Handlowego z wyłączeniem łazienek. Monitoring wizyjny obejmuje także teren parkingu dla Gości, który znajduje się na dachu oraz na poziomie -1, jak również obszar wejściowy do Centrum Handlowego.

Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy? Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Pani / Pana danych osobowych?
Jeśli odwiedzając nasze Centrum Handlowe znajdzie się Pani/Pan na obszarze, na którym korzystamy z monitoringu wizyjnego to możemy wówczas przetwarzać Pani / Pana wizerunek. Na terenie parkingu dla Gości Centrum Handlowego mogą być przetwarzane dodatkowo numery rejestracyjne samochodów. Podanie danych osobowych następuje automatycznie, jeśli znajdą się Państwo na obszarze monitorowanym. Obszar ten jest dodatkowo oznaczony grafikami, na których widoczna jest kamera.
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie, w jakim stosujemy monitoring wizyjny jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, natomiast prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora jest ochrona własności Administratora oraz zapewnienie bezpieczeństwa współpracownikom, kontrahentom oraz gościom Administratora.

Jak długo przechowujemy Pani / Pana dane osobowe?
Państwa dane osobowe przechowujemy co do zasady maksymalnie przez 30 dni. W wyjątkowych przypadkach możemy przetwarzać Państwa dane przez dłuższy okres. Takim wyjątkiem może być sytuacja, w której nagranie, na którym utrwalony został Państwa wizerunek będzie stanowiło dowód w sądzie lub może stanowić taki dowód.

Czy udostępniamy Pani / Pana podmiotom trzecim?
Pani / Pana dane mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom władzy publicznej. Państwa dane mogą być także przekazywane do ubezpieczycieli, a także do podmiotów współpracujących z Administratorem, m.in. w zakresie ochrony oraz serwisowania urządzeń służących do prowadzenia monitoringu wizyjnego.

Jakie prawa przysługują Pani / Panu w odniesieniu do danych osobowych?
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i zakresie szczegółowo określonym w przepisach RODO.

Prawo do wniesienia sprzeciwu
Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych – z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. W takim przypadku Administrator przestanie przetwarzać Pani / Pana dane w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani / Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli uważa Pani / Pan, że Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w sposób niezgodny z prawem, wówczas przysługuje Pani / Panu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób może Pani / Pan skontaktować z Administratorem?
Wszelkie zapytania oraz decyzje w zakresie opisanym powyżej może Pani / Pan kierować do Administratora w formie:
(a)        elektronicznej na adres poczty e-mail: administracja@nowastacjapruszkow.pl; lub
(b)        pisemnej na adres Administratora wskazany powyżej.